1  
بازدید معاون محترم وزیرصنعت معدن وتجارت از ایران خودرو کرمانشاه