1  
مراسم کلنگ زنی ساخت مرکز کارگاهی آذرخشی در زاهدان