1  
افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران